Iława, J. Dąbrowskiego 15B | Lubawa, Grunwaldzka 16
Pn-Pt: 07:00 - 15:00

Koszt utrzymania mieszkańca od 01.02.2023 r. do 31.01.2024 wynosi 5 234 zł

 WARUNKI PRZYJĘCIA

1.Decyzję o skierowaniu do Domu, po uzgodnieniu z Dyrektorem Domu oraz decyzję ustalającą opłatę za pobyt w Domu wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania, na podstawie: pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie i wywiadu środowiskowego. Do wniosku dołącza się:
a) decyzję o przyznaniu osobie ubiegającej się zasiłku stałego oraz pisemną zgodę na jej potrącanie przez osobę ubiegającą się lub przedstawiciela ustawowego, a także zgodę na potrącanie opłaty przez ośrodek pomocy społecznej z zasiłku stałego,
b) decyzję organu emerytalno – rentowego ustalającego wysokość emerytury lub renty oraz pisemną zgodę na ponoszenie opłaty i jej potrącanie przez właściwy organ emerytalno – rentowy ze świadczenia emerytalnego lub rentowego, zgodnie z odrębnymi przepisami,
c) oświadczenia o wysokości dochodu osoby ubiegającej się, małżonka, zstępnych przed wstępnymi zobowiązanych do ponoszenia opłaty,
d) zaświadczenie, o którym mowa w art. 22 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. 2002 r. Nr 42, poz. 371, z poź. zm.).

2.W przypadku, gdy do Domu kieruje się osobę na podstawie orzeczenia sądu, wydanie decyzji o skierowaniu do Domu nie wymaga przedłożenia dokumentów, o których mowa w pkt. 1 ppkt. a) i b). Dokumenty te powinny zostać skompletowane w terminie nie przekraczającym trzech miesięcy od dnia wydania decyzji skierowania do Domu.
Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 ppkt. a) i b) kompletuje ośrodek pomocy społecznej i przekazuje do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie.

3.W nagłych wypadkach wynikających ze zdarzeń losowych, skierowanie i umieszczenie w Domu może nastąpić poza kolejnością oraz bez przedłożenia dokumentów, o których mowa w pkt. 1 ppkt. a) i b). Dokumenty te powinny zostać skompletowane przez właściwy ośrodek pomocy społecznej, w terminie trzech miesięcy od dnia przyjęcia tej osoby do Domu.

4.Pobyt w Domu jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu. Średni miesięczny koszt utrzymania ustala Starosta Iławski i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do 31 marca każdego roku.

5. Wysokość opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Lubawie i Filii w Iławie określa decyzja o odpłatności, a wnoszą ją:
a) mieszkaniec – wnosi pełną opłatę przy czym nie więcej niż 70% swojego dochodu,
b) małżonek, zstępni przed wstępnymi – zgodnie z umową zawartą w trybie art. 103 ust. 2 Ustawy o Pomocy Społecznej,
– w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 250% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 250% tego kryterium,
– w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 250% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 250% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie,
c) gmina, z której osoba została skierowana do Domu – w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w Domu a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w ppkt. a) i b).

6. W przypadku nie wywiązania się osób, o których mowa w pkt. 5 ppkt a) i b) z obowiązku opłaty za pobyt w Domu opłaty te zastępczo wnosi gmina, z której osoba została skierowana do Domu. Gminie przysługuje prawo dochodzenia zwrotu poniesionych na ten cel wydatków.

7. Dochód mieszkańca Domu podejmującego pracę ze wskazań terapeutyczno – rehabilitacyjnych lub uczestnictwo w warsztatach terapii zajęciowej, stanowiący podstawę naliczania opłaty, zmniejsza się o 50% kwoty otrzymanej z tytułu wynagrodzenia za tę pracę lub o kwotę odpowiadającą wysokości kieszonkowego wypłacanego z tytułu uczestnictwa w tych warsztatach.

8. Mieszkaniec Domu wnosi opłatę do kasy Domu lub na jego rachunek bankowy. Za jego zgodą opłata może być potrącona:
– z emerytury lub renty mieszkańca Domu – przez właściwy organ emerytalno – rentowy, zgodnie z odrębnymi przepisami,
– z zasiłku stałego mieszkańca Domu – przez ośrodek pomocy społecznej dokonujący wpłaty świadczenia; opłatę za pobyt ośrodek pomocy społecznej przekazuje na rachunek bankowy Domu.

9. Małżonek, zstępni przed wstępnymi wnoszą opłatę do kasy lub na rachunek bankowy gminy, z której mieszkaniec Domu został skierowany; opłatę tę gmina przekazuje na rachunek bankowy Domu Pomocy Społecznej w Lubawie.

10. Mieszkaniec Domu, a także inna osoba obowiązana do wnoszenia opłat za pobyt w Domu, jeżeli mieszkaniec Domu przebywa u tej osoby, nie ponoszą opłat za okres nieobecności mieszkańca Domu nieprzekraczającej 21 dni w roku kalendarzowym. Za dzień, który podlega odliczeniu uważa się każdy pełny, kalendarzowy dzień pobytu poza Domem, po wcześniejszym uzgodnieniu z Dyrektorem Domu.

11. Osoby wnoszące opłatę za pobyt w Domu mogą być zwolnione przez organ wydający decyzję o odpłatności, na ich wniosek, częściowo lub całkowicie z tej opłaty w szczególności jeżeli:
a) wnoszą opłatę za pobyt innych członków rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia lub innej placówce,
b) występują uzasadnione okoliczności, zwłaszcza długotrwała choroba, bezrobocie, niepełnosprawność, śmierć członka rodziny, straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych,
c) małżonkowie, zstępni, wstępni utrzymują się z jednego świadczenia lub wynagrodzenia,
d) osoba obowiązana do wnoszenia opłaty jest w ciąży lub samotnie wychowuje dziecko.

12. Dom pokrywa w całości wydatki związane z zaspokajaniem całodobowej opieki mieszkańca oraz ich niezbędnych potrzeb bytowych i społecznych.

13. W przypadku, gdy osoba nie wymaga całodobowej opieki Dyrektor Domu może zwrócić się do właściwych organów o uchylenie decyzji o skierowaniu i decyzji o umieszczeniu w Domu.

Wielkość czcionki
Kontrast strony